Postani METRO kupac

Za kupovinu u METRO Cash & Carry veleprodajnim centrima ovlašteni su isključivo kupci koji posjeduju METRO kartice. Kartica se izdaje na Ulazu za kupce bez nadoknade, isključivo profesionalnim kupcima:

- Trgovačka društva (društvo s ograničenom odgovornošću, jednostavno trgovačko društvo, dioničko društvo, javno trgovačko društvo, komanditno trgovačko društvo) i Javne ustanove (škole, bolnice, vrtići, organi državne uprave i sl.)

- Fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti (obrtnici, poslovi kućne radinosti, javni bilježnici, odvjetnici, sudski tumači i sl.)

- Slobodna zanimanja i samostalne djelatnosti (umjetnici, sportaši, novinari, poljoprivrednici,kućne radinosti i sl.)

- Ostali organizacijski oblici (udruženja građana,klubovi, zaklade, sindikati, veleposlanstva i konzulati, nevladine organizacije itd.).

 

Potrebna dokumentacija

 TRGOVAČKA DRUŠTVA I JAVNE USTANOVE

- Izvadak iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda (ne stariji od jednog mjeseca), OIB, IBAN i pečat
- Ukoliko ovlaštena osoba ne može prisustvovati izdavanju kartice, može drugoj osobi osigurati punomoć (nije potrebna ovjera javnog bilježnika) za potpisivanje potvrde u izdavanje kartice

 

FIZIČKE OSOBE REGISTRIRANE ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKE DJELATNOSTI

- Obrtnicu ili rješenje o registraciji obrta (ne stariju od godinu dana) ili
- Izvadak iz središnjega obrtnog registra (ne stariji od jednog mjeseca). OIB, IBAN i pečat

 

SLOBODNA ZANIMANJA I SAMOSTALNE DJELATNOSTI

- Potvrdu odgovarajuće udruge ili komore (ne stariju od godinu dana), odnosno drugoga nadležnog tijela koje vodi evidenciju o registraciji subjekta ili poreznu prijavu odnosno porezno rješenje za proteklu godinu i OIB,iban i pečat ako koriste u poslovanju

 

OSTALI ORGANIZACIJSKI OBLICI 

- Dokaz o registraciji, odnosno upisu u evidenciju nadležnoga ministarstva ili drugoga nadležnog organa (ne stariji od godine dana) te
- Izvadak iz registra udruga (ne stariji jednog mjeseca), OIB, IBAN i pečat
- Za dokumente starije od gore navedenoga perioda, uz originalne dokumente mogu se priložiti i odgovarajuće baze podataka na Internet stranicama ovih registara:
- Sudski registar (trgovačka društva)
- Obrtni registar
- Registar udruga.

Postupak:

Prilikom sklapanja Ugovora, potencijalni kupac prezentira potvrdu o registraciji (primjerice izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda, izvadak iz registra udruga, obrtnicu ili potvrdu strukovnog udruženja i slično). Ugovor potpisuje ovlaštena osoba i ovjerava svojim pečatom i potpisom te tom prilikom daje ovlaštenje za kupnju ograničenome broju osoba.